The people we support / De som får hjälp / Avunsaajat / Diese Menschen helfen wir:

 

Elderly care home

This is not only an elderly home. Some of the patients are mentally ill and need a place to live. The residents take part in the daily work, such as gardening. This elderly home is entirely financed by Assisi Garments.

SannaHeikintalo_MG_3087 SannaHeikintalo_MG_3108 SannaHeikintalo_MG_3076 SannaHeikintalo_MG_3136

Home for people with leprosy

Leprosy is caused by bacteria that destroy the bones in the human body. These patients are already healed from leprosy but have no longer a home, family or relatives to return to. The Assisi Sisters let them stay in this home to which they have come for help. There are still people with leprosy in India, however, there is today medicine that can help.

SannaHeikintalo_MG_3423 SannaHeikintalo_MG_3441 SannaHeikintalo_MG_3425 SannaHeikintalo_MG_3463

 

Children’s home for girls

Girls from families with problems are coming to this children’s home. In this children’s home the girls are safe and have everything they need, although it of course can never substitute a loving family.

SannaHeikintalo_MG_3935 SannaHeikintalo_MG_3942 SannaHeikintalo_MG_3979 SannaHeikintalo_MG_4057

School for deaf and dumb

This is a boarding school for approximately 200 deaf and dumb pupils from all across India. The pupils stay at the school and return to their families during school holidays. The youngest pupils are 4 years old while the oldest are 17 years old. After graduation some are capable of progressing to higher studies, such as engineering. The pupils impressed us by performing music and by dancing for us. They can learn how to dance and to play by counting – and as everyone else – by practicing hard. They told us that they have even taken part in dance contest with good success!

SannaHeikintalo_MG_3749SannaHeikintalo_MG_3684 SannaHeikintalo_MG_3578SannaHeikintalo_MG_3562

School for blind children

This school has 47 blind kids. Blind children need a lot of help and their possibilities are limited due to their handicap. At this boarding school the kids learn literacy and numeracy and other useful skills. Music and story telling is another important subject and the kids like to perform music, tell stories or to act. To grasp and interact with the world around them, all senses are of help, as well as the support from friends and adults.

SannaHeikintalo_MG_4367SannaHeikintalo_MG_4327SannaHeikintalo_MG_4225 SannaHeikintalo_MG_4250

Cancerhospital

The Assisi Sisters decided to build this hospital to help the many people in need. They had no money to start with but did not give up before they had sufficient donations to build it. Today the hospital has capacity for 500-600 patients. 25 doctors and 100 nurses are working there.

SannaHeikintalo_MG_4141 SannaHeikintalo_MG_4117 SannaHeikintalo_MG_3518 SannaHeikintalo_MG_4078

Ward

Many farmers have health issues. Pesticides cause skin problems and other diseases. In India there are villages with many sick people because of the pesticides used in the cotton farming. The Assisi Sisters and Assisi Garments support the fight against cancer in three ways: they support organic cotton production, they support cancer clinics and they have wards where the affected get treatment and medicines.

SannaHeikintalo_MG_3186 SannaHeikintalo_MG_3191 SannaHeikintalo_MG_3202 SannaHeikintalo_MG_3206

Primary school

Many kids go to the Assisi Sisters’ kindergarden. What a joy!

137890926535434600_resized 137890926578049600_resized137890926647590100_resized 137890955652169200_resized

 

 

Åldringshem

Detta åldringshem är inte endast ett åldringshem, vissa av patetienterna är psykiskt svaga o behöver ett ställe var de kan bo. Alla som bor här deltar i de vardagliga sysslorna, så som till exempel i att sköta den gegna organiska trädgarden. Denna verksamhet är i sin helhet finansierad av Assisi Garments.

SannaHeikintalo_MG_3087 SannaHeikintalo_MG_3108 SannaHeikintalo_MG_3076 SannaHeikintalo_MG_3136

Hem för spetelska

Spetelska orsakas av bakterier. Bakterierna äter upp ben i människokroppen, utan att den drabbade känner smärta. Dessa patienter är redan botade från sin spetelska, men de har inte längre något eget hem eller släktingar att återvända till. Assisi Systrarna låter dem få bo kvar i detta hem, vart dessa människor kom för att fa hjälp med sin sjukdom. Det finns fortfarande människor med spetelska i Indien, men tack vare mediciner finns det hjälp att fås.

SannaHeikintalo_MG_3423 SannaHeikintalo_MG_3441 SannaHeikintalo_MG_3425 SannaHeikintalo_MG_3463

 

Barnhem för flickor

Till detta barnhem kommer flickor från familjer med problem. Flickorna far bo på det här flickhemmet tills de är 15 år gamla. I detta hem är flickorna trygga och har vad de behöver, även om det aldrig är jämförbart med att växa upp i en trygg familj.

SannaHeikintalo_MG_3935 SannaHeikintalo_MG_3942 SannaHeikintalo_MG_3979 SannaHeikintalo_MG_4057

Skola för döv-stumma

Denna skola är en internatskola för cirka 200 döv-stumma elever som kommer hit från olika delar av landet. Eleverna bor på skolan och träffar sin familj o släkt på loven. De yngsta eleverna är 4 år gamla och de är på skolan upp till 17 års ålder. Efteråt är många kapabla att fortsätta till exempel med injengörs studier. Eleverna imponerade på oss genom att spela och dansa för oss! De kan lära sig både dansa o spela genom att räkna – och som alla andra – genom att träna mycket. De berättade också för oss om att de deltar i många tävlingar i dans och musik och att de har klarat sig bra!

SannaHeikintalo_MG_3749SannaHeikintalo_MG_3684 SannaHeikintalo_MG_3578SannaHeikintalo_MG_3562

Skola för blinda

I denna skola går 47 blinda barn. Blinda barn behöver mycket hjälp och deras framtidsutsikter är begränsade på grund av deras handikapp. På denna internatskola lär sig barnen läsa och räkna och många andra viktiga färdigheter. Musik och berättande är ett viktigt ämne och barnen tycker väldigt mycket om att uppträda, vissa genom musiken, andra genom att berätta eller genom att skådespela. I att gestalta omvärlden är alla andra sinnen viktiga när synsinnet inte hjälper, liksom också hjälpande vänner o vuxna.

SannaHeikintalo_MG_4367SannaHeikintalo_MG_4327SannaHeikintalo_MG_4225 SannaHeikintalo_MG_4250

Cancersjukhus samt vanligt sjukhus

Detta sjukhus beslöt sig Assisi Systrarna sig för att bygga, för att de såg vilket enormt behov av hjälp det fanns. De hade inga pengar för bygget, men bad om pengar från alla tänkbara håll. Till slut byggdes sjukhuset och har kapacitet för 500-600 patienter, 25 läkare arbetar här samt över 100 sjuksköterskor.

SannaHeikintalo_MG_4141 SannaHeikintalo_MG_4117 SannaHeikintalo_MG_3518 SannaHeikintalo_MG_4078

Hälsostation

I många byar i Indien är nästan alla drabbade av sjukdomar som pesticiderna orsakat. Ofta handlar det om hud- och andningsvägs sjukdomar, men även cancer drabbar väldigt många. Assisi Systrarna motarbetar dessa sjukdomar genom att understöda odling och användning av organisk bomull, genom att ha hälsostationer var patienter får första hjälp och mediciner och genom att ha cancersjukhus.

SannaHeikintalo_MG_3186 SannaHeikintalo_MG_3191 SannaHeikintalo_MG_3202 SannaHeikintalo_MG_3206

Förskoleverksamhet

Många barn far komma till Assisi Systrarnas förskolor! Vilken glädje!

137890926535434600_resized 137890926578049600_resized137890926647590100_resized 137890955652169200_resized

 

 

Vahainkoti

Tämä ei ole pelkästään vanhainkoti, vaikka sillä nimellä kulkeekin. Jotkut potilaista ovat psyykkisesti heikkoja ja tarvitsevat apua ja paikan jossa asua. Kaikki asukkaat osallistuvat kykenemällään tavalla päivittäisiin askareisiin, esimerkiksi oman orgaanisen puutarhan hoitoon. Tämä toiminta on kokonaisuudessaan rahoitettu Assisi Garmentsin tuloin.

SannaHeikintalo_MG_3087 SannaHeikintalo_MG_3108 SannaHeikintalo_MG_3076 SannaHeikintalo_MG_3136

Leprapotilaiden koti

Lepra on bakteerien aiheuttama sairaus. Bakteerit syövät kivttomasti ihmisen luustoa. Nämä ihmiset ovat jo parannettu leprastaan, mutta heillä ei ole enää kotia tai sukulaisia joiden luo palata, joten he saavat asua Assisi Sisarusten pitämässä kodissa. Intiassa on vielä lepraan sairastuneita ihmisiä, mutta kiitos lääkityksen sairaus saadaan paremmin pidettyä kurissa.

SannaHeikintalo_MG_3423 SannaHeikintalo_MG_3441 SannaHeikintalo_MG_3425 SannaHeikintalo_MG_3463

 

Lastekoti tytöille

Perheet joilla on ongemia voivat tuoda tyttönsä tähän lastenkotiin. Tytöt saavat asua täällä kunnes täyttävät 15 vuotta. Täällä he ovat turvassa ja he saavat mitä tarvitsevat, muttei tämä tyttökoti kuitenkaan ole verrattavista omaan turvalliseen kotiin.

SannaHeikintalo_MG_3935 SannaHeikintalo_MG_3942 SannaHeikintalo_MG_3979 SannaHeikintalo_MG_4057

Kuuro-mykkien koulu

Tässä sisäoppilaitoksessa on noin 200 kuuromykkää oppilasta, jotka tulevat tänne eri puolilta Intiaa. Oppilaat asuvat koululla ja tapaavat vanhempiaan ja sukulaisiaan lomilla. Nuorimmat oppilaat ovat 4 vuotiaita ja vanhimmat 17-vuotiaita. Kun oppilaat jättävät tämän koulun, ovat monet heistä kykeneviä jatkamaan muiden, esimerkiksi insinööri-opintojen parissa. Oppilaat tekivät meihin suuren vaikutuksen tanssimalla ja soittamalla! He voivat oppia soittamaan ja tanssimaan laskemalla – ja kuten kaikki muutkin – kovalla harjoituksella. Oppilaat kertoivat myös osallistuvansa useisiin musiikki- ja tanssikilpailuihin ja pärjäävänsä niissä hyvin!

SannaHeikintalo_MG_3749SannaHeikintalo_MG_3684 SannaHeikintalo_MG_3578SannaHeikintalo_MG_3562

Sokeain koulu

Tässä koulussa on 47 oppilasta. Sokeat lapset tarvitsevat paljon apua ja heidällä on rajatut mahdollisuudet tulevaisuudessa vammansa vuoksi. Tässä sisäoppilaitoksessa lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ja monia muita tärkeitä taitoja. Musiikki ja kerronta on tärkeää tässä koulussa ja lapset rakastavat esiintyä, jotkut musiikin kautta ja toiset kertomalla tarinoita tai näyttelemälllä. Ympäröivän maailman hahmottamisessa muut aistit ovat erittäin tärkeitä kun näköaistista ei ole apua, niinkuin myös muiden aikuisten ja ystävien apu.

SannaHeikintalo_MG_4367SannaHeikintalo_MG_4327SannaHeikintalo_MG_4225 SannaHeikintalo_MG_4250

Syöpäsairaala ja tavallinen sairaala

Tämän suuren sairaalan Assisi Sisaret päättivät rakentaa, kun he näkivät mikä tarve sairaalalle on. Heillä ei ollut rahaa totetaa projektia, mutta vahva tahto sai heidät kamppailemaan sairaalan puolesta ja he pyysivät rahaa kaikilta mahdollisilta tahoilta. Lopulta sairaala rakennettiin ja sen kapasiteetti on 500-600 potilasta, siellä työskentelee 25 lääkäriä ja yli 100 sairaanhoitajaa.

SannaHeikintalo_MG_4141 SannaHeikintalo_MG_4117 SannaHeikintalo_MG_3518 SannaHeikintalo_MG_4078

Terveysasema

Monet maanviljelijät sairastuvat. Torjunta aineet aiheuttavat ihosairauksia ja muita terveydellisiä ongelmia. Intiassa on monia kyliä joissa lähes kaikki kärsivät hyönteismyrkkyjen aiheuttamista vaivoista. Assisi Sisarukset työskentelevät kolmella tapaa syöpää ja muita torjunta aineiden aiheuttamia vaivoja vastaan. He tukevat orgaanisen puuvillan viljelyä ja käyttöä, he ylläpitävät terveysasemia mistä sairastuneet saavat apua ja heillä on syöpäsairaala.

SannaHeikintalo_MG_3186 SannaHeikintalo_MG_3191 SannaHeikintalo_MG_3202 SannaHeikintalo_MG_3206

Esikoulu

Moni lapsi saa osallistua Assisi Sisarusten esikouluopetukseen! Oi mikä ilo saada oppia ja leikkiä!

137890926535434600_resized 137890926578049600_resized137890926647590100_resized 137890955652169200_resized

 

 

Altersheim

Dieses Altersheim ist mehr als nur ein Altersheim, es beherbergt auch psychisch kranke. Alle Altersheimbewohner nehmen an der täglichen Arbeit teil, bspw. an der Pflege des gemeinsamen Gartens. Diese Tätigkeit ist gänzlich von Assisi Garments finanziert.

SannaHeikintalo_MG_3087 SannaHeikintalo_MG_3108 SannaHeikintalo_MG_3076 SannaHeikintalo_MG_3136

Heim für Leprakranke

Lepra wird verursacht durch Bakterien, welche die Knochen im Körper angreifen, ohne dass der Erkrankte dabei Schmerzen wahrnimmt. Diese Patienten sind bereits von Lepra geheilt worden aber sie haben nicht mehr ein Haus oder eine Familie, wohin sie zurückkehren können. Die Assisi Schwester lassen sie hier wohnen, wohin sie gekommen sind, um Hilfe zu finden. Es gib heute noch Leprakranke in Indien; aber man kann ihnen mit Medikamenten helfen.

SannaHeikintalo_MG_3423 SannaHeikintalo_MG_3441 SannaHeikintalo_MG_3425 SannaHeikintalo_MG_3463

 

Mädchenkinderheim

Mädchen aus schwierigen Familienverhältnissen kommen in dieses Heim. In diesem Heim sind die Mädchen sicher und haben alles was sie brauchen, obschon es natürlich nie ganz eine liebende Familie ersetzen kann.

SannaHeikintalo_MG_3935 SannaHeikintalo_MG_3942 SannaHeikintalo_MG_3979 SannaHeikintalo_MG_4057

Schule für Taubstumme

Dies ist eine Internat Schule für ca. 200 taubstumme Schüler, die aus ganz Indien hierher kommen. Die Schüler wohnen im Internat und sehen ihre Familien in den Schulferien. Die jüngsten Schüler sind 4 Jahre und sie bleiben bis im Alter von 17 Jahren. Nach dem Abschluss sind viele fähig weiter zu studieren, z.b. als Ingenieur. Die Schüler haben uns mit Auftritten beeindruckt, bei denen sie Musik gespielt und getanzt haben. Sie können musizieren und tanzen lernen in dem sie rechnen – und wie alle andere auch – durch viel Übung. Sie haben uns auch erzählt, dass sie an Musikwettbewerben mit Erfolg teilgenommen haben!

SannaHeikintalo_MG_3749SannaHeikintalo_MG_3684 SannaHeikintalo_MG_3578SannaHeikintalo_MG_3562

Blindenschule

Diese Schule hat 47 blinde Kinder. Blinde Kinder brauchen viel Unterstützung und haben eingeschränkte Möglichkeiten. Auf dieser Internat Schule lernen sie lesen und rechnen sowie andere Fertigkeiten. Musik und Erzählungen ist ein wichtiges Fach und die Kinder treten gerne auf mit Musik, Theater oder Geschichtenerzählungen. In der Gestaltung ihrer Umwelt sind alle Sinne der Kinder wichtig, umso mehr wenn das Sehvermögen begrenzt oder nicht vorhanden ist. Ebenso wichtig ist die Unterstützung von Freunden und anderen Erwachsenen.

SannaHeikintalo_MG_4367SannaHeikintalo_MG_4327SannaHeikintalo_MG_4225 SannaHeikintalo_MG_4250

Krebskrankenhaus

Die Assisi Schwester entschlossen sich, dieses Krankenhaus zu bauen, da sie das Bedürfnis sahen. Die Schwester hatten zuerst kein Geld, um das Krankenhaus zu bauen, sie liessen aber nicht nach, bis sie genügen Donatoren für die Fertigstellung gefunden hatten. Das Krankenhaus hat Kapazität für 500-600 Patienten, hat 25 Aertzte und über 100 Krankenschwester.

SannaHeikintalo_MG_4141 SannaHeikintalo_MG_4117 SannaHeikintalo_MG_3518 SannaHeikintalo_MG_4078

Gesundheitstation

Viele Bauern haben Gesundheitsprobleme. V.a. die Pestizide verursachen Hautkrankheiten. In Indien gibt es Dörfer, wo viele Menschen Gesundheitsproblem haben, aufgrund der Pestizide, welche in der Baumwollproduktion verwendet werden. Die Assisi Schwester und Assisi Garments helfen auf drei Arten: sie unterstützen organischen Baumwollanbau, sie haben Krankenhäuser für Krebskranke und sie haben Gesundheitsstationen wo Erkrankte Medizin und Pflege gratis bekommen können.

SannaHeikintalo_MG_3186 SannaHeikintalo_MG_3191 SannaHeikintalo_MG_3202 SannaHeikintalo_MG_3206

Viele Kinder

Kommen zu den Kindergärten der Assisischwester. Welche Freude!

137890926535434600_resized 137890926578049600_resized137890926647590100_resized 137890955652169200_resized

 

 

photos © Sanna Heikintalo

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!